ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

1. VOORWERP Deze voorwaarden zijn, behoudens andersluidend schriftelijk beding, van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten, die er integraal deel van uitmaken en van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan ons alleen worden tegengeworpen, indien wij daartoe schriftelijk onze toestemming hebben verleend.

 

2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN EN AANVAARDING De bestelbon en de geldende algemene voorwaarden zullen het contractuele document vormen. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de klant de bestelling van de overeenkomst schriftelijk bevestigt (handtekening of bevestiging per e-mail). De schriftelijke bevestiging van de bestelling door de klant houdt in dat deze akkoord gaat met de integrale tekst van de bestelbon waarvan hij kennis heeft genomen, met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

 

Indien zou blijken dat één of meer clausules niet geheel of gedeeltelijk tegenstelbaar zijn aan de klant, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. Premiers BVBA behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. Door de schriftelijke bevestiging van de bestelling verbindt de klant er zich definitief en onherroepelijk toe de bestelde goederen af te nemen. Een gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant is niet mogelijk, ongeacht of een voorschot werd betaald, en gaat onherroepelijk gepaard met de betaling van een schadevergoeding van 50% van het geannuleerde bedrag.

 

3. PRIJZEN De prijzen zijn deze aangegeven op de bestelbon, voor zover niet anders is bepaald. Premiers BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te allen tijde aan te passen indien economische omstandigheden, zoals een uitzonderlijke stijging van de variabele kosten (o.a., maar niet beperkt tot: grondstoffen, lonen, energie, enz.) of in geval van overmacht, dit vereisen. Alle prijzen zijn vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

4. LEVERINGSTERMIJNEN EN LEVERING De vermelde levertijden worden louter ter inlichting verstrekt. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De overschrijding van deze leveringstermijnen kan evenwel geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, weigering van de goederen en/of tot enige schadevergoeding verschuldigd aan de klant. De goederen worden geleverd en aanvaard, of geacht aanvaard te zijn, op het ogenblik van de levering. De leveringskosten zijn ten laste van de klant. HEFFINGEN EN BELASTINGEN Douanerechten & belastingen binnen de Europese Unie Er worden geen extra belastingen of douanerechten aangerekend voor artikelen die binnen de Europese Unie worden verzonden. De prijzen en verzendkosten van de artikelen zijn inclusief BTW en worden dus als bruto prijzen vermeld. DE VOLGENDE LANDEN ZIJN LID VAN DE EUROPESE UNIE: Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Hongarije, Cyprus (enkel Zuid-Cyprus).

 

5. KWALITEIT VAN DE GOEDEREN - PROTEST De klant is verplicht de goederen onmiddellijk op het moment van levering te inspecteren. Geen enkele klacht noch zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering kan ingediend worden na de levering zoals bepaald in artikel 4. Klachten moeten, op straffe van verval, binnen de drie dagen na de levering bij Premiers BVBA ingediend en gemotiveerd worden. Verschillen in kleur of tint tussen de afbeeldingen of stalen en de geleverde goederen zijn onvermijdelijk en kunnen dus geen reden vormen tot weigering van de levering.

 

6. BETALING De facturen dienen betaald te worden op onze maatschappelijke zetel, contant en zonder korting. Een voorschot van 30% is verschuldigd bij bestelling van de goederen, tenzij anders overeengekomen. Dit voorschot is niet terugvorderbaar. Het saldo wordt gefactureerd bij de levering. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente dragen berekend tegen de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%, en zal het openstaande saldo, na vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs wanneer uitstel van betaling werd toegestaan.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD - RISICO-OVERGANG De geleverde goederen blijven volledig eigendom van Premiers BVBA tot op het ogenblik van de volledige betaling, zelfs wanneer uitstel van betaling werd toegestaan. Premiers BVBA mag er tot op dat ogenblik vrij en zonder voorbehoud over beschikken. Het voormelde eigendomsvoorbehoud belet niet dat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen op de klant overgaat vanaf het ogenblik dat de goederen worden geleverd, met inbegrip van de levering zelf, die op risico van de klant zal gebeuren. De klant dient een verzekering af te sluiten die deze risico’s vanaf de levering dekt.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de goederen de exclusieve eigendom van Premiers BVBA. De facturatie aan en betaling ervan door de klant geldt slechts als vergoeding voor de geleverde goederen en kan in geen geval worden beschouwd als vergoeding voor de overdracht van rechten op tekeningen en modellen, handelsmerken en octrooien. De overdracht van dergelijke rechten kan slechts geschieden door het sluiten van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die specifiek en uitdrukkelijk in een dergelijke overdracht voorziet.

 

9. BESLECHTING VAN GESCHILLEN In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende ratione loci bevoegd, tenzij wij de bevoegde rechtbanken kiezen op grond van artikel 624 van het Wetboek van Gerechtelijke Rechtsvordering. Het Belgisch recht is van toepassing. Het Belgisch gewoonterecht is van toepassing op alle aspecten die niet uitdrukkelijk geregeld zijn.